Welcome to QiDa Road and Bridge Engineering~
中文    EN
企业管理
  • Qili Cao
  • Hongkun Xu
  • Shanyong Qian
  • Shaofeng Xu
  • Li Tang
  • Jianping Cao
  • Bing Jiang
  • Rui Cao
Elite Team精英团队

Hongkun XuLead economic manager, vice manager

Hongkun Xu, male, born in 1972, started his career in 1993. Now take charge of human resource department and development department.