Welcome to QiDa Road and Bridge Engineering~
中文    EN
企业管理
  • Qili Cao
  • Hongkun Xu
  • Shanyong Qian
  • Shaofeng Xu
  • Li Tang
  • Jianping Cao
  • Bing Jiang
  • Rui Cao
Elite Team精英团队

Shaofeng XuGeneral Manager Assistant

Shaofeng Xu, male, born on October 27, 1965. Now take charge of engineering business management in Central Jiangsu and Northern Jiangsu.